Disclaimer

Deze websites (www.hoboheeze.nl en www.hoboheeze.com) zijn eigendom van Hobo Heeze B.V. Toegang tot of gebruik van deze sites is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze sites betekent dat de bezoeker instemt met het onderstaande.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de sites, wordt door Hobo Heeze B.V. uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven ter zake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. Hobo Heeze B.V., alsmede de besturen en medewerkers van Hobo Heeze B.V. aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Alle op de sites afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij Hobo Heeze B.V. en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de sites. De inhoud van de sites mag enkel worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé-doeleinden. Het is de bezoeker van de sites niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Hobo Heeze B.V. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Hobo Heeze B.V. zijn enkel opgenomen ter informatie van de bezoeker van de site.